Send us your question.


  Privacy policy

  PRIVAATSUSTINGIMUSED
  Tere tulemast tutvuma meie privaatsustingimustega. Palun tutvuge meie
  privaatsustingimustega põhjalikult enne meile isikuandmete edastamist ning meiega
  lepingute sõlmimist. Meie privaatsustingimused on meiega sõlmitavate lepingute
  lahutamatuks osaks.
  Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldame, kuidas OÜ Fund Ehitus ja meie gruppi
  kuuluvad ettevõtted töötlevad Teie isikuandmeid. Isikuandmete töötlemisel järgime
  isikuandmete töötlemise põhimõtteid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, sh isikuandmete
  kaitse üldmäärusega (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679) ning tagame
  sealhulgas selle, et meiepoolne isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja
  andmesubjektile läbipaistev ning töötleme neid viisil, mis tagab asjakohase turvalisuse.
  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Töötlemine
  on isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine,
  struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine,
  kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel
  avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid me töötleme. Andmesubjektid võivad
  olla näiteks meie füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad, tööle kandideerijad või
  muud isikud, kes meie poole pöörduvad. Privaatsustingimustes on andmesubjektile viidatud
  ka kui „Teie“.

  1. Vastutav töötleja
   Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja
   vahendid. Käesolevate privaatsustingimuste tähenduses on vastutavaks töötlejaks OÜ
   Fund Ehitus või mõni teine Fund Ehituse gruppi kuuluv ühing või sidusühing (Fund
   Asset OÜ ja selle tütarettevõtted).
   Fund Ehitus OÜ kontaktandmed:
   Siduri 3, 11313 Tallinn
   tel +372 680 0190
   faks +372 680 0191
   info@fundehitus.ee
  2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
   Töötleme Teie isikuandmeid üksnes õiguslikul alusel, eelkõige Teiega sõlmitud lepingu
   täitmiseks, aga ka seoses lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks
   vastavalt Teie taotlusele.
   Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid olukordades, kus meil on Teie
   isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi (nt kaitsta oma õigusi seoses Teiega
   sõlmitud lepingutega), välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Teie huvid või
   põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta Teie isikuandmeid. Lisaks on meil
   õigus töödelda Teie isikuandmeid Teilt eraldi küsitud nõusoleku alusel.
   Teie isikuandmete töötlemise peamiseks eesmärgiks meiega sõlmitavate lepingute,
   eelkõige kinnisvara müügilepingute ettevalmistamine, sõlmimine ja täitmine ning Teie
   taotlusel Teile pakkumiste tegemine.
   Lisaks töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga täita meie seadusest tulenevaid
   kohustusi, sh raamatupidamiskohustus, maksuaruandluskohustus jt.
   Tööle või praktikale kandideerija andmete töötlemise eesmärk on hinnata kandidaadi
   tööalast sobivust vastavale ametikohale.
  3. Kogutavad isikuandmed
   Kogume isikuandmeid, mida olete meile ise edastanud kas e-posti, telefoni,
   veebilehe teel või meiega toimunud kohtumisel või muul üritusel, ning andmeid,
   mida olete edastanud kolmandatele isikutele, kellel on õigus meile andmed edastada
   (nt notarid).
   Meie kogutavad isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada järgmisi andmeid ja nende
   muudatusi: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress,
   postiaadress, meiega sõlmitavates lepingus sisalduvad andmed, sealhulgas teave
   müügiobjekti kohta ning teave perekonnaseisu kohta.
   Tööle või praktikale kandideerimisel on töödeldavateks andmeteks Teie avaldatud
   adnmed ja avalikest allikatest kogutud teave. Lisaks võime küsida andmeid, milleks
   meil on täidetava ametikoha nõuetest tulenevalt õigustatud huvi. Eeldame, et
   kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime võtta ühendust.
  4. Isikuandmete edastamine
   Edastame Teie isikuandmeid üksnes ulatuses ja vormis, mis on vajalik andmete
   töötlemise eesmärgi täitmiseks, eelkõige Teiega lepingute sõlmimiseks või sõlmitud
   lepingute täitmiseks. Kinnisvara müügilepingute puhul avaldame andmed lepingut
   ettevalmistavale notaribüroole ning müügiobjekti haldavatele isikutele (kinnisvara
   hooldus- ja haldusettevõtted). Vajaduse korral on meil on õigus edastada Teie
   isikuandmeid ka meie volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääs vajalik meile
   teenuse osutamiseks (raamatupidamisettevõtted, võlgade sissenõudmise teenust
   osutavad ettevõtted).
   Lisaks on meil kohustus edastada isikuandmed sellistele kolmandatele isikutele (nt
   maksuhaldurid, audiitorid või muud ametiisikud, kohus), kellele andmete
   avaldamiskohustus tuleneb seadusest.
   Andmeid töödeldakse ja säilitatakse Euroopa Liidu territooriumil.
  5. Isikuandmete säilitamise aeg
   Säilitame Teie isikuandmeid üksnes niikaua, kuni see on vajalik andmete töötlemise
   eesmärgi saavutamiseks või meie õigustatud huvist (sh oma õiguste kaitsmise
   eesmärgil), nt Teiega sõlmitud lepingute puhul säilitame Teie isikuandmeid vähemalt
   kuni lepingust tulenevate nõuete aegumise tähtaja lõpuni. Üldjuhul säilitame
   andmeid 5 aastat, kui õigusaktidest ei tulene pikemat säilitamise kohustust. Tööle või
   praktikale kandideerimisel säilitame Teie CV-sid 1 aasta pärast äraütlevat otsust.
   Teie isikuandmete säilitamise tähtaja puhul järgime õigusaktidest tulenevaid nõudeid
   ja piiranguid, nt raamatupidamisdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitame 7
   aastat.
  6. Teie õigused seoses oma isikuandmetega
   Teil on õigus:
  • taotleda juurdepääsu Teie kohta käivatele isikuandmetele;
  • nõuda andmete parandamist;
  • nõuda andmete kustutamist;
  • piirata isikuandmete töötlemist;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist;
  • õigus, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb
   automatiseeritud töötlusel;
  • nõusoleku tagasivõtmisele;
  • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (www.aki.ee).
   Juhul, kui soovite oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise
   kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas
   vormingus, pöörduge palun vastava taotlusega meie poole ülal märgitud kontaktidel.
   Vältimaks Teie andmete ja õiguste väärkasutust, palume võimalusel edastada taotlus
   digitaalselt allkirjastatud või meie asukohas isiklikult allkirjastatud vormis. Vastame
   Teie taotlusele mõistliku aja jooksul.
  1. Privaatsustingimuste muutmine
   Võime teha oma privaatsustingimustes aegajalt muudatusi. Ajakohased
   privaatsustingimused on avaldatud meie kodulehel www.fundehitus.ee.
  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.